Dozór Elektroniczny – Szansa Skazanego Na „Normalne” Życie 

Popełnienie przestępstwa i skazanie na karę pozbawienia wolności nie zawsze oznaczać będzie konieczność odbywania jej w zakładzie karnym. Skazany, spełniając określone ustawowo warunki, może odbywać karę w warunkach wolnościowych w ramach dozoru elektronicznego.

CZYM JEST DOZÓR ELEKTRONICZNY?

Dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. W ramach omawianego dozoru, Skazany zobowiązany jest nosić na nodze lub ręce nadajnik radiowy z urządzeniem monitorującym zainstalowanym w miejscu jego zamieszkania. Skazany, w określonych godzinach powinien znajdować się w miejscu swojego zamieszkania, a sam system dozoru elektronicznego, wydaje się, iż pozwala skazanemu na (w miarę możliwości) normalne życie osobiste.

W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ DOZÓR ELEKTRONICZNY?

Zgodnie z ustawą, dozór elektroniczny można uzyskać poprzez złożenie wniosku o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Wniosek taki składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem. Omawiany wniosek o dozór elektroniczny może złożyć:

skazany,
obrońca skazanego (adwokat lub radca prawny),
prokurator,
sądowy kurator zawodowy,
dyrektor zakładu karnego, gdy skazany przebywa w zakładzie karnym.

 

WARUNKI UZYSKANIA DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy oraz skazany nie jest recydywistą oraz multirecydywistą,
dozór elektroniczny jest wystraczający do osiągnięcia celów kary,
skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na dozór elektroniczny,
warunki techniczne nie stoją na przeszkodzie odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Skazany, który otrzyma zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ma obowiązek nieprzerwanie nosić nadajnik oraz dbać o powierzone mu środki techniczne.

Karę w systemie dozoru elektronicznego uznaje się za wykonaną z dniem zakończenia wykonywania dozoru.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *