Handel Narkotykami – Odpowiedzialność Karna 

Przepisy prawa jasno stanowią, że narkotyki w Polsce są nielegalne. Karalny jest nie tylko handel narkotykami, ale również m.in. ich posiadanie, wytwarzanie, przewożenie, wywożenie i wwożenie do kraju czy ułatwianie lub umożliwianie ich zażycia. Powyższe kwestie reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu problematykę narkotyków oraz odpowiemy sobie na pytanie, jaka kara może grozić osobie zatrzymanej za handel narkotykami?

NARKOTYKI I ICH RODZAJE

Narkotyki to potoczna nazwa niektórych substancji psychoaktywnych działających na ośrodkowy układ nerwowy. Polskie organy ścigania mają do czynienia najczęściej z niżej wymienionymi rodzajami narkotyków, tj.:

opiatami – np. kodeina, metadon, heroina, morfina, opium,
kanabinolami – np. marihuana, haszysz,
środkami pobudzającymi – np. kokaina, amfetamina, ecstazy.

Często możemy spotkać się z podziałem na narkotyki miękkie i twarde. Przyjęło się, że do narkotyków miękkich zalicza się środki mniej uzależniające fizycznie i psychicznie, tj. m.in. marihuana czy haszysz. Natomiast narkotyki twarde to silnie uzależniające środki, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Do narkotyków twardych możemy zaliczyć m.in. heroinę, kokainę czy amfetaminę.

Czy rodzaj narkotyku ma wpływ na wymiar kary? Zdecydowanie tak, bowiem sąd przy wydawania wyroku bierze pod uwagę rodzaj narkotyku, który był przedmiotem przestępstwa. Surowszej kary może spodziewać się osoba, która brała udział w obrocie kokainą niż osoba, która działała przy obrocie marihuaną.

HANDEL NARKOTYKAMI

Handel narkotykami jest jednym z rodzajów przestępstw karalnych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Powyższą problematykę reguluje art. 59 ww. ustawy. Zgodnie z ustawową definicją, handel narkotykami polega na: udzielaniu innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwianiu użycia albo nakłanianiu do użycia takiego środka lub substancji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej! Osobie trudniącej się handlem narkotykami grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Analizując powyższe, stwierdzić należy, iż handel narkotykami nie musi wiązać się tylko i wyłącznie z korzyścią finansową. Przepis jasno wskazuje, iż handel narkotykami może przejawiać się również poprzez osiąganie korzyści osobistych. Korzyścią osobistą jest np. zdobycie ważnych informacji w zamian za narkotyki.

SPRZEDAŻ NARKOTYKÓW OSOBIE MAŁOLETNIEJ

Co w przypadku handlu narkotykami wobec małoletniego? Zgodnie z definicją, karalne jest udzielanie, ułatwianie użycia i nakłanianie do użycia środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej na rzecz małoletniego. Sprawca za ten czyn podlega karze pozbawienia wolności od 3 lat. Powyższe przestępstwo jest uznawane za szczególnie szkodliwe, dlatego też przepis reguluje tylko dolny wymiar kary za przestępstwo.

KARA ZA HANDEL NARKOTYKAMI

Na podstawie omówionych do tej pory przypadków, za handel narkotykami grozi kara pozbawienia wolności. Czy za sprzedaż narkotyków grozi wyłącznie kara więzienia? Nie.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Sąd rozpatrując daną sprawę, może uznać, że sprzedaż narkotyków to tzw. wypadek mniejszej wagi. W takiej sytuacji sąd może zasądzić grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przy badaniu wypadku mniejszej wagi sąd bierze pod uwagę m.in. ilość oraz rodzaj sprzedanych narkotyków, informacje kto był odbiorcą sprzedanych narkotyków i od jakiego czasu sprawca trudnił się handlem narkotykami. Na podstawie wyżej wymienionych danych, sąd będzie w stanie określić stopień społecznej szkodliwości czynu i ew. wymierzyć obniżony wymiar kary.

POSIADANIE

Pamiętać należy, że karane jest także posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych karą do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku gdy przedmiotem czynu jest znaczna ilość od roku do lat 10.

W wyjątkowych wypadkach jeżeli przedmiotem czynu, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *