Małe i średnie przedsiębiorstwa z pomocą unijną 

Nie od dziś wiadomo, że część przedsiębiorstw bądź osób, które założenie przedsiębiorstwa dopiero planują, może liczyć na pomoc unijną. Powszechnie mówi się w tym przypadku o dotacji na nową czy pierwszą działalność gospodarczą. Jak się okazuje, jest to rozumienie bardzo wąskie.

Po pierwsze dlatego, że pomoc unijna nie musi ograniczać się do dotacji, w praktyce polegającej na przekazaniu danemu podmiotowi konkretnej kwoty pieniężnej, przeznaczonej na rozwój lub realizację konkretnego pomysłu. Pomocą unijną może być też dla przykładu udostępnianie tańszego dostępu do przestrzeni biurowej i usług z nią związanych – adresu rejestrowego przedsiębiorstwa, pakietu szkoleń, serwisu kawowego itp. Po drugie, pomoc unijna nie dotyczy wszystkich działalności gospodarczych, nawet jeśli są to przedsiębiorstwa nowe lub pierwsze w życiu zawodowym danej osoby.

Pomoc unijna uwzględniająca dwa wspomniane wyżej kryteria, ale też szereg innych, określa się mianem pomocy de minimis. Łacińska nazwa pochodzi od sentencji wywodzonej z prawa rzymskiego – de minimis non curat lex, co w tłumaczeniu oznacza, iż prawo nie troszczy się o szczegóły. Pomoc ta stanowi zupełnie odrębny kategorię Pomocy Publicznej.

Skierowana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wynika to z faktu, że udzielenie pomocy takim podmiotom z dużym prawdopodobieństwem nie wywoła negatywnych skutków na gruncie konkurencji – po stronie innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Z tego powodu, dla zachowania odpowiednich warunków i zasad konkurencji, ustalono górne granice pomocy de minimis udzielanej sektorowi MŚP. Dla zdecydowanej większości granica to 200 000 euro w ciągu trzech lat bieżących. Wyjątek to przedsiębiorstwa transportu drogowego, dla których granica wynosi 100 000 na przestrzeni trzech lat bieżących.

Ograniczenie kwotowe nie jest tutaj jedynym. Wyróżnia się także ograniczenie w zakresie branż przedsiębiorstw kwalifikujących się do tej pomocy. Za Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości można wskazać, komu pomoc de minimis nie przysługuje:

projekty faworyzujące towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych
działalność w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu)
działalność w sektorze węgla kamiennego
przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej
przedmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE
przedmioty, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE
przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów
pomoc udzielana dla działalności związanej z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji, bieżącymi wydatkami

Co istotne, udzielanie pomocy de minimis rodzi dodatkowe obowiązki po stronie państwa członkowskiego, a w zasadzie instytucji działających w imieniu państwa członkowskiego, przy udzielaniu pomocy. Mowa przede wszystkim o kontrolowaniu, czy dany podmiot nie przekroczył omawianej wcześniej granicy pomocowej. W konsekwencji wzrasta też ilość formalności – podmiot wnioskujący musi bowiem wypełnić formularz ubiegania się o pomoc de minimis, podpisać oświadczenie o kwocie wykorzystanej już pomocy, w końcu zamówienie na cel, który ma być częściowo finansowany tą pomocą i pokwitować odbiór zaświadczenia potwierdzającego udzielenie pomocy.

W Polsce pomocy de minimis udzielają różne instytucje – od agencji rządowych, po fundacje. Jedne przyznają dotacje pieniężne, a inne jak podano w przykładzie – udostępniają taniej pakiety biurowe. Wszystkie jednak podlegają przy prowadzeniu takiej działalności kontroli Ministerstwa Rozwoju.

Źródło informacji: Wiedza autorska / PARP

The post Małe i średnie przedsiębiorstwa z pomocą unijną appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *