Rozwód – Twardy Orzech Do Zgryzienia 

Dzisiaj na naszym blogu pojawia się dosyć trudny temat, tj. postępowanie rozwodowe. Niewątpliwie temat rozwodu wiąże się z wieloma negatywnymi emocjami, szczególnie gdy niegdyś kochający się ludzie, nie mogą w żadnym stopniu dojść do porozumienia. Negatywne emocje nie dotykają tylko małżonków, ale również ich dzieci czy najbliższą rodzinę.

ROZWÓD – CO TO?

Zagadnienie rozwodu zawarte jest w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Każdy ze współmałżonków może wnieść do sądu pozew o rozwód. Przesłanką do żądania rozwiązania małżeństwa jest zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami.

ZUPEŁNY ROZKŁAD POŻYCIA

W doktrynie możemy spotkać się z twierdzeniem, iż za zupełny rozkład pożycia uważa się brak pomiędzy małżonkami więzi  duchowej, fizycznej oraz gospodarczej.

TRWAŁY ROZKŁAD POŻYCIA

Za trwały rozkład pożycia możemy uznać sytuację, w której powrót małżonków do pożycia jest niemożliwy. Należy pamiętać, iż wszelkie kwestie rozwodowe rozstrzyga sąd, który musi dokładnie przeanalizować sprawę, wysłuchać obie strony, które najczęściej mają inne wizje i poczucie winy oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcie.

By sąd mógł orzec rozwód, przesłanki zupełności i trwałości rozkładu pożycia muszą wystąpić łącznie.

NEGATYWNE PRZESŁANKI ROZWODU

Pomimo spełnienia przesłanek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, w określonych przez ustawę przypadkach, rozwód nie jest dopuszczalny. Możemy wyróżnić sytuacje:

gdy wskutek rozwodu miałoby ucierpień dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ustanie małżeństwa następuje w momencie uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

O  CZYM SĄD MUSI ORZEC W WYROKU ROZWODOWYM?

Pamiętajmy, że w każdej sprawie o rozwód sąd musi w wyroku końcowym orzec:

o winie – możliwe są 4 sytuacje, tj. że sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy strony powodowej lub z wyłącznej winy strony pozwanej lub z winy obu stron lub jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę – sąd orzeknie rozwód bez orzekania o winie.

Kwestia winy w rozpadzie małżeństwa poza kwestią ambicjonalną może mieć znacznie dla określenia obowiązku alimentacyjnego na rzecz byłego małżonka.

o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania niezależnie od tego kto posiada do niego tytuł prawny, chyba że strony nie mieszkają już razem,

Jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci to sąd również musi w wyroku orzec o:

władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron powierzając ją obojgu lub jednemu z nich ograniczając drugiemu, a pewnych sytuacjach może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. W przypadku pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, co w szczególności zdarza się przy tzw. opiece naprzemiennej, sąd musi określić przy którym z rodziców dziecko będzie miało miejsce zamieszkania,
kontaktach – kontakty z dzieckiem mogą być bardzo szczegółowo uregulowane , jak również sąd może poprzestać na stwierdzeniu, że nie orzeka o kontaktach. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy kiedy strony są w stanie porozumieć się w zakresie sposobu realizacji kontaktów z dzieckiem i nie wnoszą o ich uregulowanie.
alimentach – pamiętać należy, że wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb (a więc nie każdych) małoletniego oraz od możliwości majątkowych i zarobkowych każdego z rodziców. Jeżeli dzieci pozostają przy jednym z rodziców to wymiar finansowy alimentów określany jest w wyroku w stosunku do drugiego rodzica.

W sprawach o rozwód sąd fakultatywnie może orzec o podziale majątku dorobkowego stron.

W praktyce jednak bardzo rzadko to się zdarza z uwagi na fakt, że postępowanie w przedmiocie podziału majątku może znacznie wydłużyć sprawę o rozwód. Wtedy kwestie majątkowe (podział majątku) należy uregulować po prawomocnym wyroku lub wcześniej, jeżeli strony podpiszą majątkową umowę małżeńską o rozdzielności (tzw. intercyzę).

Sąd w wyroku orzeknie również o kosztach postępowania.

Z uwagi na specyfikę zagadnienia rozwodu i emocje, które idą z nim w parze, polecamy zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w rozwodach w celu uzyskania pomocy prawnej przy sporządzaniu pozwu, jak również w trakcie trwania procesu.

Niewątpliwie, doświadczony pełnomocnik, pomoże nam w uzyskaniu pozytywnego rezultatu, rozwieje wszelkie wątpliwości, tym samym pozwoli nam odciążyć się psychicznie i choć na chwilę zapomnieć o naszej sytuacji rozwodowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *