W jaki sposób można ustanowić rozdzielność majątkową? 

Z różnych powodów małżonkowie mogą rozważać ustanowienie rozdzielności majątkowej. Do takich powodów mogą należeć m.in. trwonienie wspólnego majątku przez jednego z małżonków, bądź nieprzyczynianie się przez jednego z małżonków do powiększania majątku wspólnego. Czym jednak jest rozdzielność majątkowa i w jaki sposób można ją ustanowić?

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty. Małżonkowie nie posiadają z kolei majątku wspólnego. Z oczywistych względów, rozdzielność majątkową mogą ustanowić jedynie osoby pozostające w związku małżeńskim. Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona:

– na mocy orzeczenia sądu opartego na żądaniu jednego z małżonków,

– na mocy orzeczenia sądu wydanego w oparciu o żądanie wierzyciela jednego z małżonków,

– z mocy prawa na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków (w tym zarówno całkowitym, jak i częściowym),

– z mocy prawa  w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,

– na mocy prawomocnego orzeczenia sądu o separacji.

Dzisiaj skupimy się na ustanowieniu rozdzielności majątkowej na mocy orzeczenia sądu wydanego na skutek żądania jednego z małżonków.

Jakie są przesłanki do ustanowienia rozdzielności majątkowej na żądanie jednego z małżonków?

Ustawodawca w art. 52 § 1 k.r.o. jako jedyną przesłankę ustanowienia rozdzielności majątkowej wskazał istnienie ważnych powodów. W dorobku orzeczniczym Sądu Najwyższego zdefiniowano ważne powody jako sytuacje pociągające za sobą naruszenie bądź poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i co do zasady także dobra rodziny oraz wynikająca z nieporozumień małżeńskich utrata zdolności do wykonywanie zarządu majątkiem wspólnym. Jako przykłady takich powodów można podać: pozostawanie przez małżonków w separacji faktycznej, ukrywanie swojego stanu majątkowego przez jednego z małżonków, a także uzależnienia, które powodują utratę kontroli przez małżonka nad swoimi finansami.

Czy możliwe jest orzeczenie przez sąd o rozdzielności majątkowej bez uprzedniego zbadania istnienia ,,ważnych powodów”?

Zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej następuje poprzez kształtujące orzeczenie sądowe. W przypadku wyrażenia zgody przez drugiego z małżonków na ustanowienie rozdzielności majątkowej, sąd nie zostaje zwolniony od obowiązku ustalenia, czy w danym stanie faktycznym zaistniały ważne powody przesądzające o słuszności żądania. Taka konieczność wynika z faktu, że ustanowienie rozdzielności majątkowej wywołuje skutki prawne także wobec osób trzecich. Dodatkowo sąd może orzec o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, t. j. na okres wcześniejszy niż data orzeczenia sądu. Sąd musi zatem rozważyć, czy uwzględnienie powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej nie spowoduje pokrzywdzenia wierzycieli jednego z małżonków.

Kto może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Legitymacja do wystąpienia z pozwem przysługuje każdemu z małżonków. Zgodnie z art. 52 § 2 k.r.o. sąd jest zobowiązany do oznaczenia w wyroku daty zniesienia wspólności. W przypadku, gdy sąd w wyroku znoszącym wspólność majątkową nie oznaczy daty jej ustania, to wówczas strona może wnieść o stosowne uzupełnienie wyroku. Sądem właściwym do wystąpienia z pozwem będzie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Zdjęcie: unsplash.com

The post W jaki sposób można ustanowić rozdzielność majątkową? appeared first on Wszystko o rozwodzie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *