Zatrzymanie Prawa Jazdy, Zakaz Prowadzenia Pojazdów I Cofnięcie Uprawnień Cz. I 

Zatrzymanie prawa jazdy może być uwarunkowane różnymi powodami. Najczęściej dochodzi do niego w sytuacji jazdy pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, w przypadku znacznego przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze, bądź przekroczenia limitu punktów karnych.

ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY

O instytucji zatrzymania prawa jazdy traktuje art. 135 ustawy – prawo o ruchu drogowym. Funkcjonariusz policji ma obowiązek zatrzymania prawa jazdy, wydanego w kraju, za pokwitowaniem m.in. w przypadku:

uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny,
przekroczenia 20 punktów karnych w przypadku kierowców, którzy posiadają prawo jazdy której niż rok,
gdy w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy kierowca popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia drogowe z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h włącznie.
stwierdzenia braku dokumentu (zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową albo dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej) lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, gdy na kierowcę został nałożony obowiązek posiadania takiej blokady,
kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji.

Musimy pamiętać, że policjant może zatrzymać wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem (niezależnie od powyższego) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Od czasu zniesienia obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, funkcjonariusz policji ma uprawnienia do elektronicznego zatrzymania naszego prawa jazdy. Policjant za pomocą aplikacji wirtualnie zablokuje nasze uprawnienia do kierowania pojazdem oraz wyda pokwitowanie. Kierowca będzie zobowiązany, w najbliższej przyszłości po elektronicznym zatrzymaniu prawa jazdy, do oddania fizycznego dokumentu do starostwa.

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny orzekany wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jego istota jest zawarta zarówno w kodeksie karnym jak i kodeksie wykroczeń. Zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju sąd może orzec (fakultatywnie) w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Przepisy określają także sytuacje, w których sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jest on obowiązkowy w razie skazania za następujące przestępstwa:

prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.),
niestosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego (art. 178b k.k.),
prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.),
niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 k.k.).

KIEDY WYKROCZENIE A KIEDY PRZESTĘPSTWO?

Najbardziej charakterystycznym przykładem sytuacji (czynu przepołowionego), która decyduje o kwalifikowalności czynu zabronionego jako przestępstwa lub wykroczenia jest prowadzenie pojazdu „na podwójnym gazie”. Wykroczeniem jest kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu. W tym przypadku zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Natomiast przestępstwem jest kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Stan ten zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Z uwagi na obszerność tematu w następnym, kontynuującym wpisie, przedstawimy Państwu m.in.: zakres czasowy orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, co należy zrobić po zatrzymaniu prawa jazdy i jak je odebrać oraz omówimy zagadnienie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *