Jakie narzędzia dyscyplinujące ma pracodawca – czyli słów kilka o karach porządkowych w miejscu pracy. 

Zarządzanie pracownikami to nie tylko próba zmotywowania ich do efektywniejszej pracy, ale również codzienna bolączka polegająca na utrzymaniu pewnego porządku i dyscypliny na terenie zakładu. Kodeks pracy wyposaża pracodawców w narzędzia, które mają na celu zagwarantowanie odpowiednich standardów zachowań w miejscu pracy.

 Rodzaje kar porządkowych:

Upomnienie – najlżejsza forma kary, stosowana za drobne naruszenia zasad panujących w pracy.
Nagana – bardziej surowa forma kary, stosowana za poważniejsze przewinienia.
Kara pieniężna – może być stosowana za takie zachowania jak: stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia lub nieprzestrzeganie przepisów BHP.

 Ograniczenia kar pieniężnych:

Kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika.
Łączna suma kar pieniężnych nie może przewyższać 10% wynagrodzenia pracownika do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.

 Tryb stosowania kar:

Wysłuchanie pracownika – przed zastosowaniem kary, pracodawca musi dać pracownikowi możliwość wyjaśnienia swojego zachowania.
Forma i treść zawiadomienia o zastosowaniu kary – informacja  o zastosowanej  karze musi zostać przekazana pracownikowi na piśmie, z wskazaniem dokładnej daty i rodzaju naruszenia.
Terminy – kara musi być zastosowana najpóźniej 2 tygodnie po dowiedzeniu się o naruszeniu i nie później niż 3 miesiące od jego popełnienia.

Prawo do odwołania:

Pracownik ma prawo wnieść sprzeciw od nałożonej kary w ciągu 7 dni od zawiadomienia. Sprzeciw jest rozpatrywany przez pracodawcę, a w razie odrzucenia, pracownik może odwołać się do sądu pracy.

 Zatarcie kary:

Kara może zostać uznana za niebyłą po roku nienagannej pracy od momentu jej nałożenia. Pracodawca może także z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą wcześniej.

Stan prawny: kwiecień 2024 r.

Fot. unsplash.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *