Jakie są najważniejsze prawa pracownika? 

Pracownik posiada wiele praw, które zapewniają mu ochronę przed wykorzystywaniem i niesprawiedliwym traktowaniem przez pracodawcę. W tym artykule przedstawimy najważniejsze prawa pracownika, których każdy z nas powinien być świadomy.

Definicja pracownika

Aby móc przedstawić najważniejsze prawa pracownika, warto najpierw wyjaśnić kim w ogóle jest pracownik. Może wydawać się to oczywiste, jednak niekoniecznie takie jest. Definicja pracownika została zawarta już na samym początku Kodeksu pracy (dalej: KP). W art. 2 KP możemy przeczytać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Najważniejsze prawa pracownika

Do najważniejszych praw pracownika, należą:

– Prawo do godziwego wynagrodzenia – pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia za swoją pracę w wysokości umówionej z pracodawcą. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym czasie;

– Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, które nie zagrażają jego zdrowiu i życiu. W przypadku naruszenia tego prawa pracownik ma prawo do złożenia skargi i zażądania zmian;

– Prawo do równego traktowania – każdy pracownik ma prawo do równego traktowania bez względu na płeć, wiek, orientację seksualną, rasę, narodowość, religię czy pochodzenie społeczne;

– Prawo do wypoczynku i urlopu – pracownik ma prawo do określonej liczby dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego oraz do czasu wolnego po wykonaniu pewnej ilości pracy. Pracownik ma również prawo do przerw w pracy w ciągu dnia;

– Prawo do pełnienia wyłącznie obowiązków wynikających z zawartej umowy. Podstawowym dokumentem regulującym wzajemny stosunek pracodawcy i pracownika jest umowa o pracę. Powinna ona określać warunki zatrudnienia, takie jak rodzaj pracy, wynagrodzenie, czas pracy, przysługujący urlop/urlopy, a także inne prawa i obowiązki pracownika.

Podsumowując, powyższe prawa pracownika stanowią fundamenty ochrony pracownika przed wykorzystaniem i niesprawiedliwym traktowaniem przez pracodawcę. Każdy pracownik powinien być świadomy swoich praw i umiejętnie korzystać z nich w celu zapewnienia sobie godziwych warunków zatrudnienia i ochrony swoich interesów.

The post Jakie są najważniejsze prawa pracownika? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *