Już w 2019 rok CIT w stawce 9% 

Nieco ponad tydzień temu opublikowana została Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2159). Nowelizacja wprowadza kilka zmian, jednak bez wątpienia najważniejsza to wprowadzenie w 2019 roku stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w stawce 9%.

O ile część przepisów noweli zacznie obowiązywać nieco później, to przepisy dotyczące nowej stawki CIT wejdą w życie wraz z początkiem 2019 roku – 1 stycznia.

9% podatek dochodowy od osób prawnych zastąpi stawkę 15%, stosowaną obecnie. Nowe regulacje dotyczą małych podatników, a więc takich podmiotów, których przychody w danym roku nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem euro, ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, zaokrąglając do 1 000 zł.

Z nowego CIT skorzystają też rozpoczynający działalność gospodarczą, ale z pewnymi ograniczeniami. Co ważne, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność nie będą musieli posiadać statusu małego podatnika, bo jak wynika z nowelizowanych przepisów – warunek posiadania tego statusu dla skorzystania z 9% stawki CIT nie jest stosowany w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Ustawodawca przewidział też przypadki, w których nowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych nie znajdzie zastosowania do:

spółki dzielonej
podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

wcześniej prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część, albo składniki jego majątku o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro (przeliczonej zgodnie ze średnim kursem euro, ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, zaokrąglając do 1000 zł)
składniki majątku uzyskane przez podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały bądź akcje likwidowanych podatników

w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Co więcej, niższa stawka CIT nie będzie przeznaczona dla podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność, ani w roku bezpośrednio po nim następującym, jeśli ich utworzenie nastąpiło:

przez przekształcenie, połączenie lub podział podatników, za wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę
przez przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną
przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika wcześniej prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, jego zorganizowaną część albo składniki jego majątku tego przedsiębiorstwa o wartości co najmniej równowartości w złotych kwoty 10 000 euro (przeliczonej zgodnie ze średnim kursem euro, ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, zaokrąglając do 1000 zł)
przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały bądź akcje likwidowanych podatników

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: Inf. własna

The post Już w 2019 rok CIT w stawce 9% appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *