Podmiotowe a przedmiotowe zwolnienie z VAT 

Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z VAT

Wielu przyszłych przedsiębiorców najbardziej obawia się konieczności opłacania wysokich składek ZUS, ale też należności podatkowych. Jedną z nich, obok PIT lub CIT, jest podatek od towarów i usług, czyli VAT. Na szczęście przepisy przewidują konstrukcje takie jak podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z VAT. Co to oznacza i czym różnią się od siebie te dwa zwolnienia?

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Podmiotowe zwolnienie z podatku od towarów i usług odnosi się do wysokości przychodów osiąganych przez danego przedsiębiorcę. Pozwala na nie zgłaszanie się jako czynny podatnik VAT, jeśli w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 200 000 złotych. Co ważne, to sumy granicznej nie wlicza się przede wszystkim kwoty podatku, ale też kilku innych elementów:

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

transakcji związanych z nieruchomościami
usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41
usług ubezpieczeniowych, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ze zwolnienia podmiotowego skorzystać może również przedsiębiorca, który działalność gospodarczą dopiero rozpoczyna w trakcie trwania roku podatkowego. Warunkiem jest jednak, by według szacunków nie przekroczył wartości sprzedaży w części obliczonej od 200 000 złotych, proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Jeśli jednak takie przekroczenie zaistnieje – podatek VAT nalicza się od czynności, która spowodowała przekroczenie kwoty granicznej.
Należy jednak pamiętać, że niektóre przedmioty działalności nie pozwalają na wykorzystanie zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Mowa tutaj o:

dokonujących dostaw:

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT, tj. wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali
towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

energii elektrycznej
wyrobów tytoniowych
samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji

budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b)
terenów budowlanych
nowych środków transportu

świadczących usługi:

prawnicze
w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego
jubilerskie

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Przedsiębiorca może zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT, składając zawiadomienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Należy tego dokonać przed rozpoczęciem miesiąca, od którego miałaby obowiązywać rezygnacja ze zwolnienia. Nieco inaczej wygląda to w przypadku przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego. Zawiadomienie o rezygnacji musi on złożyć po prostu przed dniem, w którym miałaby nastąpić czynność objęta zwolnieniem z podatku VAT.
Rezygnacja bądź utrata prawa do zwolnienia nie jest ostateczna. Można z niego ponownie skorzystać, jednak nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym ta rezygnacja bądź utrata prawa do zwolnienia nastąpiła.

Przedmiotowe zwolnienie z VAT

Zwolnienie przedmiotowe z podatku od towarów i usług polega na zwolnieniu z VAT konkretnych czynności, które szczegółowo określają przepisy, a konkretniej art. 43 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności muszą się mieścić w jednej z kategorii wskazanych w art. 5 ust. 1 ustawy:

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju
eksportu towarów
importu towarów na terytorium kraju
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Warto zauważyć, że zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe mogą być wykorzystywane jednocześnie. Rezygnacja bądź utrata prawa do podmiotowego zwolnienia nie powoduje, by wygasało również prawo do zwolnienia przedmiotowego z VAT.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło informacji: Inf. własna / SavingTax.pl

The post Podmiotowe a przedmiotowe zwolnienie z VAT appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *