Rozwód a leczenie dziecka 

PytamPrawnika.pl - Dla szukających odpowiedzi na wątpliwości prawne
Wielu lekarzy, wykonując badania czy drobne zabiegi medyczne, staje się ofiarami pretensji, a czasami nawet gróźb ze strony jednego z rodziców, który nie został poinformowany o procedurze medycznej przeprowadzanej na jego dziecku z inicjatywy ex-małżonka. Taka sytuacja powoduje nie tylko stres, ale również wątpliwości co do prawidłowego postępowania w zgodzie z przepisami prawa. W dzisiejszym artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości i wyjaśnić, kiedy zgoda obu rozwiedzionych małżonków jest konieczna, a kiedy wystarczy akceptacja tylko jednego z nich.
Zgoda na leczenie – podstawowe zasady

Zgodnie z Art. 32 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Jeśli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. W przypadku braku przedstawiciela lub niemożności porozumienia się z nim konieczne jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Dodatkowo, jeśli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest również jego zgoda.

Zgoda rodziców w przypadku małoletnich pacjentów

 Art. 97  § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

W sytuacji, gdy pacjent jest małoletni, każde z rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska, jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Oznacza to, że rodzic działający samodzielnie może wyrazić zgodę na zwykłe, codzienne badania i zabiegi medyczne.

Istotne sprawy dziecka a jego leczenie

Art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza sformułowanie odnoszące się do istotnych sprawach dziecka o których, rodzice rozstrzygają wspólnie. W przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Do istotnych spraw należą takie zabiegi medyczne, które mają charakter inwazyjny lub mogą nieść zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. Przykładami mogą być poważne operacje, leczenie wymagające długotrwałego pobytu w szpitalu czy podjęcie terapii o wysokim ryzyku.

„Do istotnych spraw dziecka zalicza się poddanie dziecka szczepieniu ochronnemu. Reprezentację dziecka określa w takim przypadku także przepis szczególny, jaki stanowi art. 5 ust. 2 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 151), zgodnie z którym w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1 dotyczących leczenia, w tym poddawania się szczepieniom ochronnym, ponosi osoba, która sprawuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, albo opiekun faktyczny w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524). Każde z rodziców jest zatem jako przedstawiciel ustawowy dziecka obowiązane do spełniania obowiązków wynikających z powyższej ustawy. W orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, że tytuł przymusowego wykonania obowiązku poddania się szczepieniu ochronnemu może zostać wystawiony na każde z rodziców z osobna (por. wyrok NSA w Warszawie z 12.06.2014 r., II OSK 977/13, LEX nr 1519440; wyrok NSA w Warszawie z 25.04.2018 r., II OSK 2435/17, LEX nr 2497047).” G. Jędrejek [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019, art. 97.

Podsumowanie

Prawo reguluje kwestię zgody rodziców na leczenie dziecka w sposób dość jednoznaczny, choć niepozbawiony niuansów. Lekarze powinni pamiętać, że w przypadku codziennych, rutynowych badań wystarczy zgoda jednego z rodziców. Jednak w sytuacjach poważniejszych, które mogą mieć istotny wpływ na zdrowie dziecka, konieczne jest uzyskanie zgody obojga rodziców lub decyzja sądu opiekuńczego. Świadomość tych przepisów może pomóc lekarzom w uniknięciu nieporozumień i zapewnić odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Zdjęcie: unsplash.com

The post Rozwód a leczenie dziecka appeared first on Wszystko o rozwodzie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *