Świadectwo charakterystyki energetycznej – co to takiego? 

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w związku z użytkowaniem całego budynku lub jego części. Z dniem 28 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która znowelizowała m.in. przepisy określające przedmiot naszego dzisiejszego wpisu. Jej celem miało być doprecyzowanie i zwiększenie skuteczności dotychczasowych przepisów oraz zwiększenie świadomości obywateli nt. oszczędności energii w budynkach. Zadaniem nowelizacji miało być również ukrócenie sprzedaży fikcyjnych świadectw energetyki energetycznej przez internet.

Kto musi sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z przepisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynku, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obligatoryjne w przypadku:

zbycia budynku lub jego części na podstawie umowy sprzedaży,
zbycia budynku lub jego części na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
wynajmowania budynku lub jego części.

Powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym. W innych przypadkach nie mamy obowiązku sporządzania omawianego w dzisiejszym wpisie świadectwa, lecz oczywiście możemy je sporządzić.

Podkreślić należy, iż obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywa na:

właścicielu,
zarządcy budynku lub części budynku,
osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

dane identyfikacyjne budynku lub części budynku,
charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku,
zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku,
oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Odpowiednie, tj. ustalone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia sporządzenia.

Co grozi za brak świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z art. 41 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej w sposób niespełniający wymagań lub przez osobę nieposiadającą uprawnień oraz za niewykonanie innych przewidzianych w ustawie obowiązków grozi kara grzywny. Z uwagi na fakt, iż ww. grzywna orzekana jest na gruncie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, powyższa kara nie może wynieść więcej jak 5000 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *