Świadectwo pracy po nowemu już we wrześniu 

Świadectwo pracy po nowemu już we wrześniu

Już od 7 września 2019 roku pracownicy otrzymają świadectwo pracy przygotowane na nowych zasadach. Zmiany w tym zakresie nastąpią w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1040). Podstawą do tego jest prezydencka nowelizacja przepisów.

Główne zmiany

Najistotniejsze zmiany to po pierwsze wydłużenie terminu na złożenie przez pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy – z siedmiu do czternastu dni. Po drugie, jeśli pracownik nie otrzyma świadectwa pracy, będzie mógł wystąpić do tzw. sądu pracy z roszczeniem o wydanie orzeczenia zastępczego.

Świadectwo pracy – szczegóły

Omawiając nowelizację bardziej szczegółowo, należy zwrócić uwagę na trzy podstawowe kwestie:

Przepisy, których przedmiotem jest świadectwo pracy i jego wydanie w określonym terminie, zostaną przeniesione bezpośrednio z §4 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy do Kodeksu pracy. Nie będzie w tym zakresie żadnych zmian o charakterze merytorycznym. W praktyce oznacza to, że art. 97 §1 Kodeksu pracy wskaże teraz na obowiązek przesłania świadectwa pracy przez pracodawcę pracownikami lub osobie przez niego upoważnionej w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy, o ile wydanie takiego świadectwa w dniu ustania stosunku pracy nie było możliwe z obiektywnych względów. Aby wzmocnić ochronę pracownika w tym zakresie, zmianie ulegnie art. 282 pkt 3 Kodeksu pracy. Dotychczas zakładał on, że pracodawcy za niewydanie świadectwa pracy grozi grzywna w wysokości od 1 000,00 do 30 000,00 złotych. Teraz wystarczy już samo niewydanie świadectwa pracy w terminie, aby taka kara grzywny wchodziła w grę.
Kolejnej zmianie ulegnie termin na złożenie przez pracownika wniosku o sprostowanie przez pracodawcę świadectwa pracy. Obecnie wynosi od siedem dni, ale ocenia się, że jest to okres wyraźnie zbyt krótki. Dlatego zostanie wydłużony do czternastu dni. Co więcej, jeśli pracownik otrzyma zawiadomienie o odmowie sprostowania świadectwa pracy, będzie mógł wystąpić z żądaniem sprostowania do sądu pracy – również w terminie czternastodniowym zamiast dotychczasowych siedmiu dni. Jeśli pracodawca w ogóle nie zawiadomi pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownikowi również będzie przysługiwało roszczenie do sądu pracy (teraz sfera ta pozostaje nieuregulowana prawnie). Zgodnie z przepisami przejściowymi, do terminów, które rozpoczęły bieg przed wejściem w życie nowelizacji, a zakończą po jej wejściu w życie, znajdą zastosowanie już dłuższe terminy.
Kodeks pracy zostanie uzupełniony ponadto o zupełnie nowe regulacje. Po pierwsze jeśli pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy, ten będzie mógł wystąpić do sądu pracy z powództwem przeciwko pracodawcy i żądaniem zobowiązania go do wydania takiego świadectwa. Po drugie zaś, jeśli pracodawca już nieistnieje bądź z innych powodów nie można go do tego zobowiązać, pracownikowi będzie przysługiwało roszczenie do sądu pracy o ustalenie jego uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Z powyższymi roszczeniami do sądu pracy pracownik będzie mógł wystąpić w każdym czasie, oczywiście przed upływem terminu przedawnienia. Odpowiednio znajdzie to zastosowanie do roszczenia o sprostowanie świadectwa pracy.

Założenia procesowe

Kwestie procesowe związane z tymi roszczeniami zostaną uregulowane w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 nr 0 poz. 1360). W wyroku bądź postanowieniu sąd będzie określał treść świadectwa pracy, a sam wyrok czy postanowienie będzie zastępował świadectwo pracy.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródło: http://inforfk.pl

The post Świadectwo pracy po nowemu już we wrześniu appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *