WIS już niebawem pomoże podatnikom? 

WIS już niebawem pomoże podatnikom

Wiążąca Informacja Stawkowa, to najprościej mówiąc oficjalne stanowisko organów skarbowych w zakresie stawki podatku VAT stosowanej wobec konkretnych przypadków dostawy towarów czy świadczenia usług. WIS już od 1 listopada 2019 roku będzie wiązać organy skarbowe względem podatnika, dla którego ją wydano.

WIS a nowelizacja Ustawy o VAT

Podstawę wiążącego charakteru WIS stanowić będzie art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 nr 0 poz. 2174). Przepis przewidziany nowelizacją ustawy o VAT z dnia 9 sierpnia 2019 roku zakłada, że organy podatkowe nie zakwestionują już WIS, szczególnie w zakresie wysokości stawki podatku stosowanej przez podatnika na podstawie informacji, które otrzymał on właśnie w treści informacji stawkowej.

Warunki wyłączenia kwestionowania

Dla wyłączenia możliwości kwestionowania informacji stawkowej będą musiały zostać kumulatywnie spełnione trzy warunki:

sprzedawany towar lub usługa odpowiadają opisowi ujętemu w treści WIS;
cechy i właściwości towaru lub usługi odpowiadają opisowi sporządzonemu przez wnioskodawcę (podatnika) we wniosku o wydanie WIS;
dostawa towarów lub świadczenie usług miało miejsce po doręczeniu WIS.

Ochrona w razie zmiany bądź uchylenia WIS

Jeśli z jakiegoś powodu informacja stawkowa zostanie zmieniona bądź uchylona, a podmiot dla którego wydano informację, zastosuje się do jej treści przed zmianą bądź uchyleniem, odpowiednie zastosowanie znajdą art. 14k-14 m ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 900). W praktyce oznacza to, że podatnik będzie podlegał ochronie w podobnej formie jak podatnicy, wobec których wydano interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

Co jednak istotne, ani z art 42c ust. 1 ustawy o VAT, ani też z innych przepisów nie wynika, by tego typu ochrona przysługiwała podatnikom w przypadku wygaśnięcia informacji(nie zaś zmiany bądź uchylenia).

WIS nie tylko dla posiadaczy

Ciekawym rozwiązaniem jest umożliwienie korzystania z informacji przez podmioty inne niż te, dla których została ona wydana. Tutaj jednak wprowadzone zostanie pewne ograniczenie przedmiotowe – transakcja dokonywania przez inny podmiot musi dotyczyć towarów lub usług, które zostały wskazane w konkretnej informacji. Tym razem informacja stawkowa także będzie dawało podatnikowi ochronę w podobnej formie do wynikającej z interpretacji indywidualnych. Oczywiście tyczy się to czynności dokonanych już po wydaniu informacji.

Korzyści dla posiadaczy WIA

Ochrona podobna do wynikającej z interpretacji indywidualnych przysługiwać będzie jeszcze innej kategorii podmiotów, a mianowicie posiadaczom Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) oraz innym podmiotom korzystającym z WIA. Wynika to z faktu, iż takie wiążące informacje wskazują na właściwą klasyfikację towaru zgodnie z Nomenklaturą scaloną (ang. Combined Nomenclature – CN). To natomiast daje podatnikowi możliwość powiązania konkretną stawkę podatku VAT z grupowaniami CN.

 

Opracował: Patryk Szulc
Źródła: http://inforfk.pl, http://lexlege.pl, http://uzp.gov.pl, http://pl.wikipedia.org, Inf. własna

The post WIS już niebawem pomoże podatnikom? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *