Wniosek o upadłość spółki 

Ogłoszenie upadłości spółki, to obok restrukturyzacji druga opcja na wyjście z kryzysowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Postępowanie upadłościowe, a w konsekwencji likwidacja spółki bez wątpienia pozwoli powstrzymać narastające długi w firmie.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości należałoby wnieść w momencie, w którym spółka stanie się niewypłacalna. Z niewypłacalnością dłużnika mamy do czynienia wtedy, gdy cały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie zobowiązań finansowych. Aby można było mówić o niewypłacalności, stan ten powinien utrzymywać się ponad 24 miesiące.
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o upadłość jest zarówno dłużnik jak i wierzyciel.

Termin na złożenie wniosku o upadłość

Należy pamiętać, że w momencie zaistnienia stanu niewypłacalności w przedsiębiorstwie, nie można po prostu rozłożyć rąk i czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Na dłużniku bowiem spoczywa obowiązek złożenia do właściwego sądu wniosku o upadłość spółki. Dłużnik powinien spełnić ten obowiązek w terminie 30 dni liczonymi od dnia zaistnienia przesłanki niewypłacalności.
Niedochowanie 30 dniowego terminu na złożenie wniosku o upadłość spółki przez dłużnika, może wiązać się z koniecznością wzięcia przez niego odpowiedzialność za długi spółki poprzez odpowiadanie za nie całym swoim majątkiem, ale także odpowiedzialność odszkodowawcza względem samej spółki i pozostałych wspólników.

Oświadczenie dłużnika dołączone do wniosku o upadłość

Wraz ze złożeniem wniosku o upadłość spółki, dłużnik jest obowiązany złożyć również oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony, ale zawarte w nim dane okażą się nieprawdziwe, wówczas  dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli jednak oświadczenie nie zostanie w ogóle dołączone, wniosek zostanie zwrócony bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.
Należy pamiętać, że mniejsze czy większe kryzysy finansowe to często nieodłączny element prowadzenia własnego biznesu. Należy jednak pamiętać, aby w sytuacjach niekorzystnych dla naszej firmy, skonsultować się ze specjalistą i podjąć odpowiednie kroki prawne, które nie tylko pozwolą na wyjście z zadłużenia, ale może również zachowanie pozycji na rynku.

The post Wniosek o upadłość spółki appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *