Wyższy próg amortyzacji? 

W wykazie prac legislacyjnych oraz programowych rządu znalazł się projekt nowelizacji kilku ustaw podatkowych. Mowa przede wszystkim o Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 nr 80 poz. 350) – PIT, Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86) – CIT, a także o Ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany zakładają podniesienie progu tzw. jednokrotnej amortyzacji z aktualnie obowiązującej kwoty trzech i pół tysiąca złotych do kwoty pięciu tysięcy złotych.

Przedstawiciele środowisk przedsiębiorców i pracodawców popierają proponowane rozwiązanie. Jednocześnie wskazują, iż planowane podniesienie tej kwoty powinno być jeszcze większe – do minimum dziesięciu tysięcy złotych. Ich zdaniem bowiem pięć tysięcy to suma wciąż zbyt mała, aby stała się ona wystarczającą zachętą do inwestowania przez krajowych przedsiębiorców.

Tymczasem niski poziom inwestycji to problem istniejący nie od dziś. Już w 2016 roku zaobserwowano szybki spadek działań inwestorskich, co zrodziło liczne pytania o przyczynę tego zjawiska. W poprzednim roku zmniejszeniu uległa przede wszystkim ilość i wartość inwestycji o charakterze publicznym, szczególnie tych na szczeblu samorządów. Uznawano to za efekt niewystarczającego wykorzystania środków pochodzących z dotacji Unii Europejskiej. Patrząc zaś przez pryzmat struktury inwestycji – w Polsce wzrost gospodarczy niestety w małym stopniu jest kreowany właśnie przez inwestycje. Tutaj wśród powodów wymienia się niski poziom bezpieczeństwa prawnego, a co za tym idzie – niechęć inwestorów do przeznaczania dużych kwot pieniężnych na realizację danych projektów. Często trudno im rozpoznać warunki prowadzenia planowanej przez nich działalności gospodarczej, nawet w niedalekim czasie.

Inną sprawą jest fakt, iż od dawna na gruncie polskiej gospodarki nie tworzy się żadnych bodźców stymulujących inwestycje. Dla przykładu wspomniany próg jednokrotnej amortyzacji ma zostać podwyższony pierwszy raz od roku 2000.

Parlamentarzyści w najbliższym czasie przyjrzą się też projektowi ustawy, która pozwala na rozliczanie przez przedsiębiorców nakładów na środki trwałe w wysokości nieprzekraczającej stu tysięcy złotych corocznie, jednorazowo. To również zyskało aprobatę przedsiębiorców i pracodawców, bo stanowi przykład przyszłościowej zachęty inwestycyjnej.

Źródło informacji: Infor.pl

The post Wyższy próg amortyzacji? appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *