Zasiłek dla bezrobotnych w 2022 r. 

Zasiłek dla bezrobotnych, potocznie zwany również kuroniówką to forma wsparcia dla osób, które straciły pracę i nie mogą utrzymać się samodzielnie. Zasiłek bezrobotny mogą otrzymać osoby, które spełnią określone warunki po wcześniejszym zarejestrowaniu się w urzędzie pracy i uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Ten rodzaj zasiłku mogą otrzymać osoby, które:
1. zarejestrowały się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,
2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania wykonywały wykonywały pracę z której wymiar składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowił co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Podkreślić przy tym należy, że aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych wystarczy spełniać ww. warunki, nie ważne jest natomiast na podstawie jakiej umowy świadczona była praca.

Jaki urząd wybrać?

Rejestracji, celem uzyskania statusu osoby bezrobotnej należy dokonać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Jeżeli nie jest się zameldowanym, wówczas rejestracji należy dokonać w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca, w którym po prostu się przebywa.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest co roku w czerwcu w oparciu o ceny towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. W 2021 r. wysokość zasiłku podstawowego została ustalona na kwotę: 1240,80 zł i taka wysokość zasiłku dla bezrobotnych obowiązywać będzie do czerwca 2022 r.
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest również od długości stażu pracy, tj.:
• pracownik, którego staż pracy wynosi do 5 lat, otrzyma 80 % zasiłku podstawowego,
• pracownik, którego staż pracy wynosi od 5 do 20 lat, otrzyma 100 % zasiłku podstawowego,
• pracownik, którego staż pracy wynosi powyżej 20 lat, otrzyma 120% zasiłku podstawowego.
Należy również pamiętać, że po okresie 90 dni zasiłek ulega zmniejszeniu.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych może być przyznany na okres półroczny lub roczny. Jeżeli osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych zamieszkuje na terenie, na którym stopa bezrobocia przekracza 150% krajowej stopy bezrobocia, wówczas zasiłek zostanie przyznany na okres 12 miesięcy.

The post Zasiłek dla bezrobotnych w 2022 r. appeared first on Bernard Piechota.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *